Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Seksuaaliterapiasta nettineuvontaan

"Seksuaalisuus on sitä mitä me olemme ja seksi sitä mitä me teemme"

Seksuaalisuus on ihmisen elämän kantava voima. Seksuaalisuus antaa ihmiselle sen elämänenergian ja perusvireen, jota jokainen meistä tarvitsee ollakseen onnellinen ja tasapainoinen. Seksuaalisuus on kantava voima, joka kulkee mukanamme koko ihmiselämän ajan. Se on osa ihmisen persoonaa eikä sitä voida erottaa muusta elämästä.” Seksuaalisuus on sitä mitä me olemme, seksi sitä mitä me teemme.” Seksi on oman seksuaalisuuden ilmaisemista, jota yksilö voi tehdä monin eri keinoin. Seksuaalisuuteen kuuluu naisena ja miehenä oleminen, hellyys, yhteenkuuluvuus, läheisyys, itsetunto, erilaiset aistitoiminnot, fyysinen halu ja tyydytys. Seksuaalisuus vaikuttaa oleellisesti ihmisen kykyyn rakastaa, välittää tunteita ja luoda ihmissuhteita.

Seksi on aikuisten ihmisten leikkiä yhdessä tai erikseen. Seksiä ja seksuaalisuutta voidaan toteuttaa ja ilmaista tavoilla ja niistä lähtökohdista joita itse itselleen asettaa, kunnioittaen toisia ihmisiä.

Eheä ja terve seksuaalisuus on ihmisen kyky olla kontaktissa itseensä ja toiseen omana itsenään ilman pelkoja, turhaa syyllisyyttä, häpeää ja ahdistuksen tunteita. Eheää ja tervettä seksuaalisuutta on oman varatalon arvostaminen, seksuaalisuudesta nauttiminen sen ilmaiseminen läpi elämän ja samalla toisten oikeuksien ja seksuaalisuuden kunnioittaminen. Eheän seksuaalisuuden omaava ihminen ei käytä toista ihmistä välineenä seksuaalisuutensa ilmentämisessä. Seksuaalisesti eheä ihminen ottaa tarvittaessa ja tietoisesti läheisyyttä toiseen ihmiseen ja säilyttää oman yksilöllisyytensä ja erillisyytensä suhteessa toiseen. Seksuaalisesti eheä ihminen myös tunnistaa omat tunteensa ja ilmaisee niitä.

Seksuaalisesti tasapainoinen ihminen on tietoinen omasta seksuaalisuudestaan, hänellä on oikeaa ja asiallista tietotaitoa seksuaalisuudesta ja hän osaa keskustella, kuunnella ja olla kunnioittavassa ja arvostavassa vuorovaikutussuhteessa toisiin ihmisiin.

Parisuhteessa seksuaalisen hyvinvoinnin, hellyyden, läheisyyden ja kunnioittavan kohtaamisen eteen on tehtävä töitä. Seksuaalinen hyvinvointi ja toimivuus tarvitsevat arkipäivässä pieniä tai vähän isompiakin rakkauden tekoja ja toimivaa vuorovaikutusta.  Seksuaalisesti tasapainoisen ihmisen seksuaalienergia on käytössä joka päivä ja siitä saadaan voimavaroja sekä positiivista säteilyä itselle ja parisuhteelle.

Herkkä seksuaalisuus

Seksuaalisuus on hyvin herkkää aluetta ja se kattaa kaikki elämän eri tasot. Seksuaalisuus onkin hyvin häiriöaltis. Seksuaalisuudessa ilmenevät häiriöt voivat olla väliaikaisia, pidempiaikaisia tai traumojen aiheuttamia. Useimmiten ne heijastuvat hyvin voimakkaasti ihmisen seksielämään, kokemukseen omasta itsestä sekä yleiseen tyytyväisyyteen itseä ja/tai kumppania kohtaan.

Saattaa olla, että toiminnallinen seksi sujuu ihan hyvin, mutta ihminen ei saa siitä tyydytystä, rentoutusta tai energiaa. Tällöin oireina saattaa olla esimerkiksi erilaiset kivut, tunne-elämän vaikeudet, kommunikaatiovaikeudet, huono itsetunto tai jopa oman seksuaalisuuden kieltäminen.

Seksuaalisen halun häiriöt ja haluttomuus ovat yleisiä ongelmia. Parisuhteessa eivät kumppanien väliset halut kohtaa tai seksuaalisuutta kohtaan tunnetaan vastenmielisyyttä.

Ahdistuksen tunnetta ja ongelmia yksilön ja/tai parin arkielämään voivat tuoda myös seksuaaliset traumaattiset kokemukset, riittämättömyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteet suhteessa seksuaalisuuteen, vaikeus hyväksyä omaa kehoa ja sen toimintoja, parisuhdeongelmat, uskottomuus, vaikeus solmia läheisiä ja/tai pysyviä suhteita, itseä vahingoittava kiltteys ja seksuaalinen rajattomuus, seksuaalisten toimintojen häiriöt (vaikeus kiihottua ja saada orgasmi ja erilaiset erektiovaikeudet ja yhdyntäkivut), oman seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä hämmentyneisyys ja epävarmuus, sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät kysymykset, seksuaalisiin erityismieltymyksiin liittyvät kysymykset.

Joskus pakonomainen tai itseä ahdistava seksuaalinen käyttäytyminen, esimerkiksi erilaiset seksiaddiktiot tai vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen, voivat olla oireita joistain selvittämättömistä seksuaalisen kehityksen häiriöistä.

Jotkut fyysiset ja psyykkiset sairaudet voivat aiheuttaa seksuaalielämän vaikeuksia tai ne voivat olla seuraus jostain sairaudesta.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Seksuaalineuvonnassa käsitellään asioita, jotka ovat tärkeitä henkilölle juuri kyseessä olevalla hetkellä. Joskus seksuaalielämän ongelman ratkaisuksi riittää 1-3 kertaa neuvontaa ja tukea antavaa ohjausta.

Seksuaaliterpia

Seksuaalisuuteen, seksiin ja parisuhteeseen liittyvien ongelmien kanssa ei tarvitse olla yksin. Seksuaaliterapiaan voi hakeutua kaikissa henkilökohtaisissa tai parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, jotka asiakkaan mielestä liittyvät jotenkin hänen omaansa tai hänen parisuhteensa seksuaalisuuteen, joko sen toiminnalliseen- tai tunnepuoleen ja tyydyttävän vuorovaikutuksen puutteisiin. Seksuaaliterapiaan hakeutuva henkilö tuntee tyypillisesti tyytymättömyyttä ja huolta seksuaalisuuteen, läheisyyteen ja vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakas kokee usein myös elämänlaatunsa alentuneen, seurustelu- tai parisuhteen toimivuuden huonontuneen tai hän on yleisesti tyytymätön elämäänsä.

Seksuaaliterapiaan voi tulla yksin tai/ja yhdessä kumppanin kanssa. Jos kyseessä on pariterapia, niin kummallakin kumppaneista on paritapaamisten lisäksi myös yksilötapaamisia. Seksuaaliterapiassa käydään terapeutin luona. Ensimmäisillä tapaamiskerroilla arvioidaan seksuaaliterapeutin toteuttamistapaa ja kestoa kunkin asiakkaan tai parin kohdalla. Käyntien välisiksi ajoiksi voidaan antaa kotona toteutettavia tehtäviä yksin ja yhdessä kumppanin kanssa. Terapian kesto vaihtelee muutamista käynneistä muutamien vuosien prosessinomaiseen terapiatyöskentelyyn.

Jotta seksuaaliongelmia voidaan ymmärtää ja hoitaa, lähestytään seksuaaliterapiassa asiakkaan koko elämää. Terapiassa tarkastellaan mm. seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kokemuksia, uskomuksia, hankalia ja jumiutuneita tilanteita, tunteita, tunne- ja aistireaktioita ja sitä kuinka asiakas reagoituu erilaisissa tilanteissa. Elämän historiaan liittyvien tekijöiden lisäksi on seksuaaliterapiassa tärkeää myös ajankohtaiset ongelmaan liittyvät tekijät. Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan seksuaaliseen minäkuvaan, vahvistetaan voimavaroja, etistään omia mahdollisuuksia, luodaan terveitä rajoja ja resursseja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja. Terapiassa puretaan myös omaan minään ja seksuaalisuuteen liittyvien haitallisia uskomuksia ja opetellaan tunnevuorovaikutustaitoja.

Seksuaaliterapia rohkaisee ihmistä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja valinnoistaan. Terapiassa löydetään yhteys omaan itseen ja vahvistetaan sitä. Tämä vaikuttaa positiivisesti ihmisen itsetuntoon kaikilla elämän alueilla. Näin myös seksuaalinen itsetunto kohenee ja seksuaaliterapiassa voidaankin saavuttaa hyviä ja pysyviä tuloksia.

Seksuaalineuvontaan netissä

Internetissä tapahtuva seksuaalineuvonta on kasvanut viime aikoina valtavasti. Internetissä toteutetulla seksuaalineuvonnalla on etunsa. Apua ja neuvoja tarvitseva henkilö voi lähestyä seksuaalineuvojaa/terapeuttia nimettömästi. Kysymyksen voi myös kirjoittaa ja lähettää mistä vain ja milloin vain. Toisaalta vastausta voi joskus joutua odottamaan useitakin päiviä ja akuuttia apua tarvitseva ei sitä heti saa. Internetissä tapahtuva neuvonta on myös rajallisempaa kuin kasvotusten toteutettava asiakkaan ja asiantuntijan välinen neuvonta ja terapia. Vastavuoroinen kommunikaatio, tarkentavat kysymykset ja nonverbaalinen viestintä jäävät internet neuvonnassa pois.

Seksuaalineuvontaa internetissä tekeviä tahoja on monia. Internetin kautta tapahtuva neuvonta on erinomainen keino antaa tietoa seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Sen avulla tavoitetaan myös suuria ihmismääriä. Asiakas voidaan myös ohjata eteenpäin, joko seksuaali- tai pariterapeutin vastaanotolle tai jollekin muulle taholle, kyseessä olevasta ongelmasta riippuen.

 


 

Lue lisää
error.jsp EXCEPTION:
org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:489) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.processCall(WebshopServlet.java:1130) at fi.kentonec.webshop.servlet.WebshopServlet.service(WebshopServlet.java:703) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:459) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:385) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:313) at fi.kentonec.webshop.servlet.FriendlyLinkServlet.service(FriendlyLinkServlet.java:148) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:197) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:540) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:359) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:433) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:889) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1735) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829) Caused by: org.apache.jasper.JasperException: An exception occurred processing [/dc/frags/category/../mainpage/mp_showroom_prod2.jsp] at line [58] 55: +" src=\"" +mps_imgDataSrcUrl2 +"\" alt=\"" +mps_pNameEscaped +"\"> "); 56: 57: } 58: out.print(""); 59: 60: if(prod.isDiscountActive()) { 61: double perc = 100*(1- prod.getCheapestProductVersion().getDiscountPrice()/prod.getCheapestProductVersion().getPrice()); Stacktrace: at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:610) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:499) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:379) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:327) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:711) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:578) at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:517) at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:994) at org.apache.jsp.ok_jsp._jspService(ok_jsp.java:7110) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 47 more Caused by: java.lang.NullPointerException at org.apache.jsp.dc.listcategory_jsp._jspService(listcategory_jsp.java:2807) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:466) ... 60 more Pahoittelut, palvelussa tapahtui odottamaton virhe.
Jos näet tämän viesin, ilmoita asiasta ystävällisesti ylläpidollemme [email protected]

Takaisin etusivulle