Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Lähes puolet suomalaisista kokee nuorena saamansa seksuaalikasvatuksen riittämättömäksi - naisilla kokemus on yleisempi

Kaalimato.comin toteuttamasta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että erityisesti suomalaisnaiset kokevat nuorena saamansa tuen seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa liian vähäisenä. Suunta on tänä päivänä kuitenkin parempi, sillä nuoremmat ikäpolvet ovat huomattavasti tyytyväisempiä saamaansa tukeen.

Suomalaisista liki puolet (47 %) kokee, ettei ole saanut nuoruudessaan tarpeeksi tukea seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Suomalaisnaisista näin ajattelee 52 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia.

– On mahdollista, että naisilla on suurempi tarve käsitellä seksuaalisuutta kokonaisuutena ja saada tukea siihen liittyviin tunteisiin. Kouluissa annettava seksuaalikasvatus on painottunut ehkä enemmän biologisiin asioihin, kuten kehon muutoksiin ja hedelmöittymiseen, ja naiset kokevat tämän liian yksipuolisena lähestymistapana seksiin ja seksuaalisuuteen. Toki sama tarve on myös miehillä, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

– Vanhempien rooli seksuaalikasvatuksessa on tärkein. Koulun ja vanhempien yhteistyötä voisi kehittää vaikka niin, että osa kotitehtävistä olisi vanhempia ja lapsia yhdessä osallistavia, hän jatkaa.

Nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä saamaansa seksuaalikasvatukseen

Kaalimato.comin tutkimuksesta selviää, että eniten tyytymättömyyttä saadun seksuaalikasvatuksen määrää ja laatua kohtaan esiintyy yli 65-vuotiaiden joukossa, joista jopa 72 prosenttia ei koe saaneensa riittävästi tukea. Parempaa tilannetta kohti ollaan kuitenkin menossa, koska nuoremmat sukupolvet ovat jo tyytyväisempiä saamaansa tukeen: alle 25-vuotiaista 55 prosenttia ja 25–34-vuotiaista 56 prosenttia on sitä mieltä, että nuorena saatu seksuaalikasvatus on ollut riittävää.

– Yhteiskunnassamme vallitsee tänä päivänä aiempaa vapaamielisempi ajattelutapa seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan. Vanhempien kanssa aiheesta pystytään keskustelemaan avoimemmin, koska seksiin liittyviä asioita ei enää koeta samalla tavalla häpeällisiksi kuin ennen. Lisäksi faktatietoa on helpommin saatavilla, ja mediassa sekä somessa käydään suoraa keskustelua aihepiiriin liittyvistä asioista, Lavikainen kertoo.

Suurin osa suomalaisista suosii seksuaalikasvatuksen aloittamista vasta yläasteiässä

Reilu puolet suomalaisista (51 %) on sitä mieltä, että sopiva aika aloittaa seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen on yläkouluikä. Alakouluikää kannattaa puolestaan 37 prosenttia suomalaisista.

– Usein ajatellaan, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on tarpeen puhua vasta teini-ikää lähestyttäessä, mutta todellisuudessa seksuaalikasvatus alkaa jo varhaislapsuudessa, jolloin esimerkiksi lapsen ihmetellessä genitaalejaan niille annetaan oikeat nimet. Seksi sen sijaan tulee tutkitusti jo ala-asteikäisten, yleensä 8–10-vuotiaiden, sanavarastoon mukaan. Siinä vaiheessa on tärkeää, että lapsen kysymyksiin vastataan ikätaso huomioiden neutraalisti ja positiivisessa mielessä, ei asiaa kieltäen tai paheksuen, Lavikainen neuvoo.

Seksuaalikasvatus on erityisesti vanhempien ja koulun vastuulla

Seksistä ja seksuaalisuudesta olisi syytä puhua jo alakoululaisille, mutta kenen vastuulla seksuaalikasvatus on? Vanhemmille vastuun suuntaa suurin osa suomalaisista (80 %). Yli 65-vuotiaista 94 prosenttia on sitä mieltä, että vastuu kuuluu osittain vanhemmille, kun taas alle 25-vuotiaista vain 62 prosenttia kokee vastuun olevan lapsen vanhemmilla. Vanhempien ohella suomalaiset kokevat myös koulun (72 %) ja terveydenhuollon (65 %) olevan sellaisia tahoja, joilla on erityinen vastuu tarjota seksuaalikasvatusta lapsille ja nuorille.

Suomalaisnaiset ovat Kaalimato.comin tutkimuksen mukaan miehiä useammin sitä mieltä, että vanhemmilla, kouluilla ja terveydenhuollolla on vastuu kertoa seksistä ja seksuaalisuudesta. Suomalaismiesten (14 %) vastauksissa korostuu sen sijaan naisia (7 %) enemmän nuorten oma vastuu ottaa itse selvää seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

– Suurin vastuu lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksella on luonnollisesti vanhemmilla, mutta periaatteessa se on ihan jokaisen aikuisen ja tahon asia, joka jollain tapaa osallistuu lapsen kasvatukseen. Esimerkiksi harrastuspiireissä olisi tärkeää korostaa lapsille ja nuorille kehopositiivisuutta, itsensä hyväksymistä sekä seksuaalisen monimuotoisuuden hyväksymistä, Lavikainen toteaa.

 

Tutkimustiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan suomalaisten seksielämää ja seksuaalisuutta käsittelevään kyselytutkimukseen. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhti-toukokuussa 2020. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään 18–70-vuotiasta suomalaista. Otos on kansallisesti edustava.  

Lisätietoja:

Mikko Rosén, toimitusjohtaja, Kaalimato.com, [email protected], +358 50 56 43 661 

 

Seksuaalikasvatus

Koetko saaneesi nuorena riittävästi tukea seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa? (%, n=1000)

Kaikki

Kyllä 38 %

En 47 %

En osaa sanoa 14 %

 

Mies

Kyllä 43 %

En 43 %

En osaa sanoa 15 %

 

Nainen

Kyllä 34 %

En 52 %

En osaa sanoa 14 %

 

Minkä ikäisenä seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen nuorille tulisi mielestäsi aloittaa? (%, n=1000)

Kaikki

Yläkouluikäisenä 51 %

Alakouluikäisenä 37 %

En osaa sanoa 6 %

Päiväkoti-ikäisenä 4 %

Myöhemmin 1 %

Seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen nuorille ei ole tarpeellista 1 %

 

Kenen vastuulla mielestäsi on kertoa nuorille seksistä ja seksuaalisuudesta? (%, n=1000)

Kaikki

Vanhempien 80 %

Koulun 72 %

Terveydenhuollon 65 %

Nuorten itsensä 11 %

Järjestöjen 8 %

Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön 4 %

En osaa sanoa 4 %

Harrastustoiminnan 3 %

Jonkun muun 1 %

Ei kenenkään 1 %