Kaalimato.com uudistuu - lue lisää
 

Lapsen ja nuoren seksuaalisuus

Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen sisäinen ominaisuus syntymästä lähtien, aina kuolemaan saakka. Sitä ei voida erottaa muusta ihmisenä olemista, kuten fyysisyyttä, psyykkisyyttä ja sosiaalisuutta. Seksuaalisuus on kaikkea edellä mainittua, ja paljon muutakin. Se sisältää mm. seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sosiaalisen sukupuoli-identiteetin ja sen mukaisen roolin, seksuaalisen suuntautumisen, eroottisen mielenkiinnon, nautinnon ja intiimiyden sekä suvun jatkamisen.

Seksuaalisuus vaikuttaa koko elämän ajan

Seksuaalisuus siis vaikuttaa meihin lapsesta hamaan hautaan saakka. Seksuaalisuus näyttäytyy kuitenkin eri tavoin erilaisissa elämän vaiheissa. Lapsuudessa syntyvät perusteet seksuaalisuudelle, minäkuvalle ja kehitykselle, josta muodostuu perusta yksilön seksuaaliselle voimavaralle. Lapsuus- ja nuoruusiässä hankitaan hellyyteen, läheisyyteen, kommunikaatioon ja nautinnon tavoitteluun liittyviä valmiuksia. Seksuaalinen kehitys tapahtuu lapsella portaittain niin psyykkisellä kuin henkisellä tasolla, sosioemotionaalisella tai tunnetasolla kuin fyysisellä tai biologisella tasolla.

Ihokontaktit, läheisyys ja varhainen vuorovaikutus rakastavien aikuisten kanssa rakentavat lapsen itsetuntoa ja positiivista kehonkuvaa jo pienestä vauvasta lähtien. Leikki-iässä suhtautuminen seksuaalisuuteen on avoimen estotonta, uteliasta ja luontevaa. Muutaman vuoden ikäinen hyväksyy epäröimättä itsensä ja koko kehonsa. Omat elintoiminnot ja toisten kehon tutkimusleikit kiinnostavat vilpittömästi. Omien sukupuolielinten koskettelun tuoma mielihyvä löytyy usein 2-5 vuoden iässä.

Nuoruusiän seksuaalisuus

Nuoruusikä alkaa vaihdellen 10-12 -vuotiaana ja päättyy 18-20 -vuotiaana. Murrosikä, eli puberteetti on noin 2-5 vuoden ajanjakso nuoruusiän alusta. Nuoruuden seksuaalisuuteen liittyy erityisesti itsensä tutkiminen, muiden ihmisten tarkkaileminen ja itsensä vertaileminen. Nuoren mielessä on lähes koko ajan kysymys: olenko minä normaali?

Nuoruusiän myllerryksessä kokeillaan usein erilaisia seksuaalisia suuntautumisia. Homo- ja biseksuaaliset ihastumiset ovat hyvin tavallisia ja itse asiassa lapsena vielä tavallisempia. Viimeistään nuoruusiän loppuvaiheessa nuori tiedostaa oman seksuaalisen suuntautumisensa. Toinen asia on se, missä vaiheessa hän viestii siitä muulle maailmalle.

Hormonitoiminnan kiihtymisen myötä nuoren kehossa alkaa tapahtua seksuaalisia reaktioita. Uusimpina ja erilaisimpina tuntemuksina nuori kokee seksuaalista kiihottumista ja nautintoa. Tällöin unet ja oma mielikuvitus, eli fantasiat näyttelevät suurta roolia. Itsetyydytys on tavallista suurimmalla osalla murrosikäisiä. Omasta kehosta nauttiminen on terveellinen tapa mm. rentoutua, saada turvaa ja lohtua sekä helpotusta stressiin.

Varhaismurrosiässä kehon ja mielen myllerrys muuttaa näkökulman seksuaalisuuteen henkilökohtaiseksi, olotilan herkän hämmentyneeksi ja haavoittuvaksi.

Samalla kun lapsi/nuori käy läpi biologista kasvua, hän aloittaa myös irtaantumisen perheestä ja henkisen kasvun kohti itsenäisyyttä. Idoli- ja kaukorakkauksien sijaan ihailun kohteet alkavat rajautua ikätovereihin.

Ensimmäiset seurustelukokemukset liittyvä murroskikään, mutta seksuaalisuuteen liittyvät pelot ehkäisevät yleensä vielä yhdyntään ryhtymistä.

16-19 vuoden iässä persoonallisuuden rakenteet vahvistuvat ja suunnitelmallisuus ja harkintakyky lisääntyvät ahdistuksen ja hämmennyksen väistyessä. Tämä ikävaihe voi merkitä rajua, rohkeaa, kokemuksia janoavaa ja uusia alueita valloittavaa suhtautumista seksuaalisuuteen.

Nuoruuden hapuilevissa kokeiluissa olisi hyvä, että taustajoukoissa seisoisi vielä turvallisten aikuisten joukko, jotka ottavat kiinni silloin, kun omat siivet seksuaalisuuden lentoharjoituksissa eivät kannakaan. Kun lopulta siivet kantavat, pitäisi pystyä hyvillä mielin luopumaan omasta lapsesta ja antaa hänen itse elää aikuista elämäänsä.

Nuorten seksuaalioikeudet:

Kaikilla maailman nuorilla on sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seksuaalisina olentoina seuraavat oikeudet:

1. Oikeus elämään, oikeus olla oma itsensä, tehdä itsenäisiä päätöksiä, ilmaista mielipiteensä.

2. Nuorella on oikeus nauttia omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.

3. Nuorilla ja lapsilla on oltava vapaus uskonnollisten tekstien, uskomusten, aatteiden ja perinteiden rajoittavista tulkinnoista tai omaan kehoon puuttuvista loukkauksista seksuaalisissa asioissa. Heillä on myös oikeus noudattaa uskontoaan omalla tavallaan.

4. Kukaan ei saa kiusata, syrjiä tai loukata nuorta hänen sukupuolensa, seksuaalisten erityispiirteidensä, kehittyneisyytensä tai kehittymättömyytensä vuoksi. 

5. Nuorta ei saa haukkua hänen seksuaalisuuttaan loukkaavasti (esim. huoraksi tai homoksi) eikä ahdistella seksuaalisesti. 

6. Nuorella on aina oikeus sanoa mielipiteensä kun hänen seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista keskustellaan tai niistä päätetään.

7. Oikeus nauttia seksuaalisuudesta, olla turvassa, valita vapaasti haluaako avioitua tai pysyä naimattomana sekä oikeus perhesuunnitteluun.

8. Jokaisella nuorella tulee olla oikeus seksuaaliseen suuntautumisensa mukaiseen tyydyttävään seksuaalisuuteen ja sukupuolielämään, kunhan ei vahingoita eikä alista ketään toista. 

9. Jokaisen täytyy saada rauhassa päättää itse haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. 

10. Nuorella on oikeus osoittaa seksuaalista halukkuutta ja oikeus peräytyä ja kieltäytyä missä tahansa seksuaalisen tapahtuman vaiheessa. 

11. Nuorella on oikeus saada riittävästi tietoa ja välineitä ehkäistäkseen suunnittelemattomia raskauksia, oikeus ajoissa ja oikein tehtyyn raskauden keskeytykseen ja oikeus myös jatkaa raskauttaan ja saada tällöin kaikki tarpeellinen tuki.

12. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta, ehkäisymenetelmistä, sukupuolitaudeista ja HIV:stä, ja omista oikeuksistaan. 

13. Aikuisten tulee kertoa nuorille seksiin liittyvistä riskeistä sekä niistä menetelmistä, joilla riskejä voidaan välttää. Nuorelle tulee tarjota myös tieto seksuaalisuuden luonnollisuudesta ja keinoista, joilla seksuaalista tyydytystä, onnellisuutta ja tasapainoa voi turvallisesti kokea. Nuorille tarjotun tiedon tulee olla muodossa, jonka he ymmärtävät. 

14. Neuvontaa ja ehkäisyvälineitä sekä seksuaaliterveydenhoitoon tarkoitettuja lääkkeitä tulee olla nuorten saatavilla heille mahdollisissa paikoissa, mahdolliseen aikaan ja mahdollisella hinnalla.

15. Aikuisilla on velvollisuus tiedottaa nuorille heidän seksuaalisista oikeuksistaan, jotta he ymmärtävät vaatia niitä ja suojella itseään.

16. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi suunnittelemattomilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta ja HIV:ltä sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Yhdenkään nuoren terveys ei saa vaarantua seksuaalisuuden vuoksi. 

17. Ketään ei saa painostaa suojaamattomaan seksiin. Aikuisten on järjestettävä nuorille riittävästi neuvontaa ja tiedotettava siitä.

18. Aikuisten on määrätietoisesti taisteltava vastaan häiriintyneiden yksilöiden halua käyttää nuoria tai lapsia seksuaalisesti hyväkseen.

19. Oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon, joka on luottamuksellista, korkeatasoista, ja johon nuorilla on varaa ja jota annetaan molemminpuolisella kunnioituksella. Nuorella on oikeus nopeasti saatavilla oleviin seksuaaliterveydenhuollon palveluihin, joissa heitä hoitavat nuoria kunnioittavat ja heidän kanssaan yhteistyön kykenevät aikuiset. Seksuaaliterveydenhuollon palvelujen tulee lähteä nuoren tarpeista, eikä sukuelinten tutkimus tai hoito koskaan saa olla kivulias tai loukkaava, vaan tarvittaessa on käytettävä riittävää kivunlievitystä. Palvelujen on oltava luottamuksellisia, niin ettei kukaan ulkopuolinen saa tietoonsa nuoren käynnin syytä. Nuorille tarjotut seksuaaliterveydenhuollon palvelujen tulee olla alueellisesti ja laadullisesti tasa-arvoisia.

20. Oikeus osallistua ohjelmien suunnitteluun nuorille nuorten kanssa, ja oikeus vaikuttaa nuoria koskeviin päätöksiin. Nuorilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin seksuaali- ja lisääntymisterveysasioissa, sekä oikeus olla mukana suunnittelemassa nuorten seksuaaliterveyden palveluja.

 

Lähteet:
IPPF (International Planned Parenthood Federation) 1998.
Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim.
Kosunen, E., Cacciatore, R. & Hervonen, A. 2003. Seksuaalisuus elämänkaaressa. Seksuaalilääketiede. Duodecim 2003;119:209-16.